You are currently viewing Apel do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób migrujących z Ukrainy

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest sygnatariuszem Apelu do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób migrujących z Ukrainy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM STANOWISKIEM:

 

Apel do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób migrujących z Ukrainy

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz organizacje w niej zrzeszone Federacja FOSA Olsztyn, Federacja Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP,  Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Federacji Mazowia, Zachodniopolskie Forum Organizacji Socjalnych, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych,  Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Federacja Polskich Banków Żywności, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych  oraz Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych zwracają się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem osób migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza domów pomocy społecznej, placówek  specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej.

Konieczne jest także wprowadzenie możliwości korzystania przez te osoby z rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego. Obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie tej grupy wsparciem. Ważne byłoby także wprowadzenie możliwości udziału tych osób w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Ponadto niezbędne jest dokonanie zmian w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiających pominięcie przez całą administrację publiczną (obecnie może to zrobić tylko Prezes Rady Ministrów) otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Wymagać to będzie stosownych zmian w zapisach:

  • 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 ro spółdzielniach socjalnych
  • 11b. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
  • zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto na podstawie ustawy o pomocy społecznej niezbędne jest przygotowanie programu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego wsparcia umożliwiającego poszerzenie działań i ich jakości w zakresie pomocy dla osób migrujących z Ukrainy w Polsce w związku z wojną.

 

Działania projektu Inkubator Rozwoju Aktywności Społecznej w Wielkopolsce wspierającego rozwój instytucjonalny WRK sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030