1. Wydawcą serwisu wrk.org.pl (dalej „Serwis”) jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (dalej „WRK”).
 2. Odwiedzając naszą stronę akceptujesz aktualne postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania zawartych tu zasad.
 3. Nie dopuszcza się umieszczania w komentarzach:
   (a) treści nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych i propagujących przemoc,
   (b) treści pornograficznych ani w żaden sposób godzących w powszechnie przyjęte normy moralne i obyczajowe.
 4. WRK zastrzega sobie prawo edytowania zgłoszonych przez użytkowników komentarzy oraz ich usunięcia bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 5. WRK nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych w Serwisie, w tym wiarygodność informacji podawanych w komentarzach.
 6. Treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy.
 7. Użytkownicy Serwisu
  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Serwisu. Znamy także:
  – czas wizyty użytkownika Serwisu,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, kiedy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o typie przeglądarki i systemie operacyjnym komputera użytkownika.
 8. Wykorzystywanie danych
  Zbierane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza właścicielem Serwisu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 9. Mechanizm cookies
  Serwis używa technologii Cookie (ciasteczek). Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 10. Odnośniki do innych stron
  Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 11. Formularze kontaktowe
  Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu przez WRK w wyniku dobrowolnego podania swoich danych przez użytkownika we formularzach kontaktowych, w których wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie wiadomości od wydawcy Serwisu drogą elektroniczną.
  Dane osobowe użytkowników podane WRK za pomocą formularzy kontaktowych będą zapisywane w bazie danych. Dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom i osobom. Podane przez użytkownika dane nie będą uzupełniane danymi pozyskanymi z innych źródeł.
  Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych zapisanych w bazie danych WRK. W tym celu użytkowników serwisu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, e-mail: biuro@wrk.org.pl.
 12. Zmiana zasad regulaminu
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany zasad regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie https://www.wrk.org.pl/polityka-prywatnosci.

 

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”). W związku ze zmianami, które wprowadza Rozporządzenie RODO, aktualizacji wymagała niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności przedstawia zasady, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

 Administrator Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”):

Stowarzyszenie pn. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 630337884, NIP: 7781127985 (adres e-mail: biuro@wrk.org.pl telefon kontaktowy: 61 85 30 930 – dalej jako: „Administrator” – przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem www.wrk.org.pl (dalej jako: „Serwis”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”)

 Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

 Postanowienia ogólne

 Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Każdy Użytkownik korzystając z usług oraz funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu lub korzystający z Serwisu bez korzystania z usług oraz funkcjonalności, o których mowa powyżej (dalej jako: „Użytkownik”) powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Serwisu, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 

Zakres Danych zbieranych przez Administratora

Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane  Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając z Serwisu tj. w szczególności:

 • Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Serwisu (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Serwisu udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);
 • Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Serwisu (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies).

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Serwisu.

  

Osoba kontaktowa:

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej).

 

Cel przetwarzania Danych

Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 • umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług);
 • odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług),
 • wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora);
 • marketing dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda).

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;
 • prawo do żądania sprostowania Danych;
 • prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:
  1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
 • prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi).

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail administratora.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczeniu przez Administratora).

 

Polityka Cookies

Użytkownik korzystający ze Serwisu (niezależnie od korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu) przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że:

 • podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;
 • Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie plików typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu;
 • ograniczenie lub zabronienie pojawiania się plików typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może negatywnie wpłynąć na korzystanie ze Serwisu;
 • Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby podjęcia działań prawnych, wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu bądź udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia naruszeń, czy też zgłoszenia reklamacyjne.
 • W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, telefon, smartfon, tablet). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie i skorzystanie z wszystkich funkcjonalności oraz usług Serwisu, w tym rozpoznawanie Użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa. Pliki cookies pozwalają Administratorowi analizować anonimowe statystyki dotyczące np. liczby odwiedzin strony, długości odwiedzin i źródeł odwiedzin.

Obejrzenie zawartości plików cookies zapisanych na dysku jest możliwe przy użyciu odpowiednich narzędzi.

 

Rodzaje plików cookies, cele i sposoby ich użycia w Serwisie:

 • Pliki cookies sesji – to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej Serwisu, są one obowiązkowe dla poprawnego działania Serwisu i poprawnego wyświetlania zawartości Serwisu,
 • Pliki cookies trwałe – są wykorzystywane w celu zwiększenia funkcjonalności Serwisu dla Użytkownika lub gromadzenia anonimowych danych statystycznych. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce Użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do Serwisu przy każdych odwiedzinach Serwisu. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (ang. tracking cookies). W naszym Serwisie używamy stałych cookie w poniższych celach:
  1. rozpoznawanie Użytkownika Serwisu – jeśli Użytkownik jest zalogowany w Serwisie i opuści go na jakiś okres czasu, po czym ponownie wejdzie do Serwisu, plik cookie umożliwi identyfikację Użytkownika bez konieczności jego ponownego logowania;
  2. informacje o ruchu w Serwisie – tego typu cookie jest używane do dostarczania Administratorowi ważnych, anonimowych informacji o ruchu w Serwisie oraz sposobie ich użycia przez odwiedzających (przykładem raportu z tego typu danymi jest np. dzienna liczba odwiedzin Serwisu); do zbierania tych danych używamy narzędzia Google Analytics –  informacja dotycząca obsługi plików cookies przez to narzędzie znajduje się na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Usuwanie i blokada plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

UWAGA: Użytkownik w każdym momencie może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu. Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji „pomoc” w swojej przeglądarce lub korzystając z poniższych linków:

 • Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Blokada plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Niedokonanie zmiany ustawień w przeglądarce w zakresie plików cookies oznacza, że mogą być one zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator może przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Postanowienia końcowe

 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.