[tab:O PROJEKCIE]
W przeciągu ostatnich lat na scenie europejskiej zauważalny staje się wzrost znaczenia sektora pozarządowego. Podmioty działające non – profit przestają być postrzegane przez pryzmat przestarzałej formy organizacyjnej i coraz częściej stają się ważnymi instrumentami zarządzania publicznego.

Polski sektor pozarządowy stoi aktualnie przed wieloma pytaniami o charakter swojego funkcjonowania w przyszłości. Znaczne ograniczenie środków unijnych po 2013 roku coraz częściej prowokuje środowisko pozarządowe do dyskusji o ekonomii społecznej oraz potrzebie profesjonalizacji III sektora.

Jak do pytań o tożsamość polskiego III sektora odnoszą się Polacy? Wiedza społeczeństwa polskiego na temat III sektora jest nadal niewystarczająca i pełna stereotypów – w 2004 roku 57% Polaków wyraziło opinię, iż „w organizacjach społecznych często dochodzi do nadużyć i prywaty”. (Badania Stowarzyszenia Klon-Jawor, grudzień 2004). Walkę z błędną świadomością i niewiedzą społeczeństwa należy rozpocząć od wypracowania przejrzystych zasad funkcjonowania NGO i profesjonalizacji świadczonych przez nie usług. W jaki sposób to robić? Poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie NGO, szerzenie wiedzy na temat organizowanych działań i sposobów pozyskiwania środków, wymianę pozytywnych doświadczeń pomiędzy organizacjami np. w trakcie konferencji, szkoleń czy targów skierowanych do NGO i jego sympatyków.

Badania pokazują, że zainteresowanie III sektorem słabnie – liczba wolontariuszy zaangażowanych w działalność NGO spadła z 850 tys. – 1 mln osób w 2004 roku do ok. 600 – 700 tys. osób w roku 2006. Same organizacje coraz rzadziej zatrudniają pracowników, nie stwarzając wolontariuszom szans dalszego rozwoju – w 2004 roku 33% organizacji zatrudniało płatny personel, w 2006 robiło to już tylko 26% NGOsów (Marta Gumkowska, Jan Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006).

Alternatywą dla pracowniczo-wolontariackiego kryzysu NGO może być tworzenie Pozarządowych Ośrodków Kariery – miejsc promocji i wspierania zatrudnienia w NGO. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych chciałaby zapoznać wielkopolskie środowisko pozarządowe, administrację publiczną oraz młodzież z profitami płynącymi z realizacji projektu naszego Partnera – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, który założył we Wrocławiu Pozarządowy Ośrodek Kariery.

Skupienie w jednym miejscu i pozyskanie dla naszej idei tak różnych środowisk pozwoli nawiązać międzysektorowy dialog, opracować własną strategię rozwoju wielkopolskich organizacji pozarządowych, poszerzyć know-how wielkopolskiego NGO nt. innowacyjnych rozwiązań ekonomii społecznej i, co najważniejsze, zapozna ze sobą dwa środowiska – potencjalnych pracodawców (NGO) oraz potencjalnych pracowników.

Czy Wielkopolskie organizacje pozarządowe są gotowe by zmierzyć się z perspektywami, jakie niesie z sobą rozwój ekonomii społecznej i tzw. „przedsiębiorstw społecznych” – nowych podmiotów realizujących cele społeczne poprzez prowadzenie działalności gospodarczej? Czy mamy szansę wzmocnić znaczenie i prestiż NGO tak by działalność organizacji pozarządowych kojarzona była z fachowością, profesjonalizmem i najwyższym standardem usług – i – jednocześnie z wiernością idei i wartościom, które są bazą i najistotniejszym elementem funkcjonowania NGO? Wierzymy że odpowiedź na te pytania jest pozytywna!

III sektor drogą do kariery przewiduje 3 główne grupy beneficjentów:
1. Ludzie młodzi:
a) młodzież licealna,
b) studenci,
c) absolwenci szkół wyższych
2. działacze III sektora z terenu Wielkopolski.
3. Administracja publiczna współpracująca z III sektorem.

ETAPY PROJEKTU:

1. Organizacja konferencji poświęconych ekonomii społecznej:
a) Organizacja konferencji inaugurującej i kończącej projekt– na terenie Poznania zrealizowane będą 2 konferencje, których tematyka zogniskowana będzie wokół ekonomii społecznej, roli współpracy poszczególnych sektorów w realizowaniu zmiany społecznej etc.
b) Organizacja dwóch konferencji w regionie– by nie ograniczać się jedynie do Poznania i tym samym zwiększyć szanse dostępu do informacji organizacjom z całego województwa, chcemy zorganizować 2 konferencje w regionie. Tematyka jak wyżej.

2. Cykl spotkań ze studentami „ Perspektywy rozwoju w NGO” – jednym z głównych beneficjentów projektu są ludzie młodzi, którzy mieliby zasilić szereg pracowników NGO, dlatego tak ważne jest by uświadomić ich o możliwościach, jakie daje im współpraca z NGO .
W trakcie trzech 90minutowych spotkań ze studentami (grupy 20-25 osób), prowadzonymi przez przedstawiciela Partnera strategicznego i trenera WRK ZOCh, zaprezentowane zostaną efekty pracy Pozarządowego Ośrodka Kariery. Zajęcia będą realizowane w formie interaktywnej w formie dyskusji nad problemem głównym postawionym w
tytule spotkania.

3. Organizacja cyklu 7 szkoleń specjalistycznych: III SEKTOR RYNKIEM PRACY-beneficjentami tych spotkań będą:
a) młodzież,
b) organizacje pozarządowe,
c) administracja publiczna.
Każda z grup będzie brała udział w spotkaniach homogenicznych oraz łączonych.Ważnym elementem rekrutacji będzie zachowanie proporcji pod względem płci uczestników szkoleń.

4. Organizacja Wielkopolskich Targów Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych – w trakcie realizacji projektu przewidujemy przeprowadzenie 2-dniowych targów, na których organizacje pozarządowe będą miały okazję zaprezentować zebranym profil swojej działalności oraz zainicjować współpracę z młodymi ludźmi w formie wolontariatu bądź pracy sensu stricto. W trakcie targów odbędzie się również publiczna prezentacja projektu realizowanego przez Partnera strategicznego (Pozarządowy Ośrodek Kariery).

5. Wydanie publikacji „Niezbędnik pozarządowca” – płynna komunikacja jest jednym ze strategicznych elementów działania. Chcąc zintegrować oraz zapoznać ze sobą wielkopolskie środowisko pozarządowe musi ono dysponować namacalnym produktem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym NGO. Dlatego publikacja miałaby zawierać nie tylko wykaz wielkopolskich organizacji pozarządowych z podstawowymi danymi teleadresowymi z określonym profilem działania, ale również zestawienie najważniejszych instytucji grantodawczych – fundacji, instytucji sektora państwowego.

Realizatorki projektu:
– Aleksandra Kowalska – koordynator projektu
– Justyna Kalina Ochędzan – asystentka koordynatora – organizatorka działań projektowych, koordynatorka szkoleń, justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl 500 297 788 ,
– Anna Lis- koordynator d/s organizacji konferencji i Targów, anna.lis@wrk.org.pl, 661 678 252, skype: annalis8888,
– Anna Klingsporn – specjalistka d/s public relations; koordynator ds. praktykantów, anna.klingsporn@wrk.org.pl 692 549 559
[tab:DZIEŃ PRAKTYK I PRACY]
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „TRZECI SEKTOR DROGĄ DO KARIERY” serdecznie zaprasza na Dzień Praktyk i Pracy
organizowany przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych,
w ramach których odbędzie się prelekcja pt. „Perspektywy rozwoju w organizacjach pozarządowych”

Dzięki spotkaniu dowiesz się, czym jest III sektor. Zapoznasz się także z ofertą projektu.

Czas: 15. kwietnia 2008r. (wtorek), w godz. 10:30- 12:30
Miejsce: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych,
ul. Głogowska 26 w Poznaniu

*Projekt jest finansowany przy udziale środków z inicjatywy wspólnotowej EQUAL w ramach programu EFS*

[tab:SZKOLENIA]
III SEKTOR RYNKIEM PRACY

1. Czym jest III sektor – By młody człowiek mógł rozpocząć swoją aktywność w organizacji pozarządowej musi dysponować podstawową wiedza na tematy czym jest NGO. Młodzi ludzie biorący udział w szkoleniu poznają podstawy funkcjonowania III sektora (fundacji i stowarzyszeń) w Polsce oraz za granicą. Dowiedzą się również na których polach mogą działać by móc rozwijać swój obywatelski potencjał i skutecznie aktywizować społeczność lokalną, w której żyją.

2. Pracownik w mojej organizacji – dzięki szkoleniu temu działacze NGO dowiedzą się jak najlepiej wykorzystać drzemiący w pracownikach i wolontariuszach potencjał pracowniczy.
Cel szkolenia:
– refleksja nad rolą lidera i menedżera organizacji w kontekście zatrudniania ludzi;
– przedstawienie badań dotyczących organizacji jako miejsca pracy oraz oczekiwań pracowników względem pracodawcy (także w oparciu o doświadczenia projektu „Cyber – ręka lidera” oraz Pozarządowego Ośrodka
Kariery);
– wypracowanie skutecznych sposobów odpowiadania na oczekiwania pracowników;
– przedstawienie metod wspierania i rozwijania liderów organizacji pozarządowych (m.in. w oparciu o doświadczenia programu „Inspirujące przywództwo i skuteczne techniki rozwijania pracowników organizacji
pozarządowych” realizowanego przez Kolegium Tutorów).

3. Prawa i obowiązki wolontariusza i pracownika organizacji pozarządowej – działacze NGO biorący udział w tym szkoleniu poznają podstawy prawne funkcjonowania pracownika/wolontariusza w organizacji
pozarządowej. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o takie uregulowania prawne jak:
1. ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2. kodeks pracy
3. kodeks cywilny

4. Profesjonalne kadry w NGO – w module tym chcielibyśmy zapoznać ze sobą 2 grupy: faktycznych działaczy NGO oraz potencjał pracowniczy organizacji pozarządowych. By zintensyfikować proces wymiany doświadczeń obu grup, zaproponujemy zebranym warsztat „zamiana ról”, który umożliwi młodzieży pozna perspektywę działacza NGO, działaczy zaś uwrażliwi na nowego wolontariusz czy pracownika i pozwoli przypomnieć sobie rozterki i emocje towarzyszące początkom pozarządowej działalności.

5. Potencjał III sektora – by zatrudnić pracownika w organizacji stowarzyszenie czy fundacja powinna wiedzieć gdzie szukać środków finansowych tę potrzebę realizujących. Nasi trenerzy wskażą odbiorcom możliwości wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej w działaniach i rozwoju organizacji pozarządowych (np. działalność gospodarcza organizacji pozarządowej). Zebrani odpowiedzą sobie na pytanie o perspektywy profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz podyskutują o miejscu i rolą NGO w rozwoju
społeczności lokalnej 6. Partnerstwa międzysektorowe – szansa dla rozwoju społeczności lokalnej – kluczowym partnerem w tworzeniu i wykorzystywaniu potencjału społeczności lokalnej jest administracja publiczna. Urzędnicy biorący
udział w szkoleniu podejmą w trakcie ćwiczeń i dyskusji takie kwestie jak:
1. rola administracji publicznej w życiu społecznym,
2. rola III sektora w życiu publicznym,
3. możliwości/perspektywy współpracy międzysektorowej,
4. funkcja konsultacji społecznych w tworzeniu kapitału społecznego

6. Partnerstwa międzysektorowe – perspektywy współpracy – w trakcie modułu przewidzianego zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej jak i działaczy NGO uczestnicy szkolenia razem z naszymi trenerami –
ekspertami do spraw budowania partnerstw międzysektorowych, zastanowią się nad optymalnym kształtowaniem relacji międzysektorowych. Również w tym module przewidzieliśmy realizację warsztatu „zamiana ról”, który pozwoli zdemitologizować wzajemne stereotypy i jednocześnie może stać się punktem wyjścia do budowania wzajemnego zaufania i współpracy.

[tab: TRENERZY]

Sylwetki trenerów

Tatiana Hapek – absolwentka administracji i politologii. Ukończone szkolenia m.in. w zakresie: przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie; zarządzania projektem; zarządzania ryzykiem w projekcie; systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000 (certyfikat auditora wewnętrznego SZJ); polityki równościowej; funkcjonowania organizacji pozarządowych; praktyka w zakładaniu spółdzielni socjalnych.

Przemysław Piechocki – ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Komunikacji w Poznaniu, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Gospodarką Społeczną. W przeszłości prywatny przedsiębiorca, obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, utworzonego w celu wspierania oddolnych inicjatyw gospodarczych w postaci spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych. Brał czynny udział w podkomisjach sejmowych pracujących nad ustawą o spółdzielniach socjalnych. Kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej.
Doświadczenie trenerskie: prowadzenie szkoleń, zajęć warsztatowych w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania, funkcjonowania i finansowania spółdzielni socjalnych w ramach obowiązków zawodowych w Fundacji Barka i Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych m.in. Caritas w Gdańsku, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Uniwersytet Warszawski Dyplomy i certyfikaty: szkolenie PMI ( zarządzanie projektami).

Izabela Tokarska – absolwentka Akademii Ekonomicznej i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi od 2,5 lat firmę pod nazwą Europejska Grupa Doradców. EGD zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, warsztatów i programów panelowych w bardzo szerokim zakresie: począwszy od szkoleń dotyczących możliwości finansowania projektów z różnych źródeł, przez szkolenia z zakresu marketingu, finansów a skończywszy na szkoleniach miękkich. EDG dodatkowo doradza w zakresie wykorzystywania dostępnych funduszy (m.in. unijnych, norweskich, rządowych…) oraz realizuje zarządzanie projektami.
Izabela Tokarska posiada kilkuletnie doświadczenie trenerskie z zakresu:
zarządzania, marketingu, finansowania projektów, zarządzania projektami i sprzedaży.
Jako trener współpracowała m.in. z takimi organizacjami i firmami jak: Wielkopolska Izba Rolnicza, ATC S.C. z Gostynia, Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ABC Poland Sp. z o.o., Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Fundacja SIC!, Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Powiatowa Rada Zatrudnienie
Gostyń. W zakresie doradztwa dotyczącego pisania projektów EGD współpracowało ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacją Pomocy Samotnej Matce „Pro-Vita”, firmą Inga International Sp. z o.o., Eurosoft Poznań Sp. z o.o., Alien Sp. z o.o., Agrobex Sp. z o.o., MM Brown Polska Sp. z o.o., Adboard Sp. z o.o. i wieloma innymi.

Katarzyna Sławińska-Oleszek – doradca zawodowy, pracowniczka merytoryczna w Pozarządowym Ośrodku Kariery. Absolwentka studiów podyplomowych ,,Doradca-Trener-Konsultant” Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, studentka Akademii Ekonomicznej na kierunku ,,Nowoczesne Zarządzanie Kadrami”. Doświadczona trenerka i superwizorka wideotreningu komunikacji. Pracuje warsztatowo, metodami aktywnymi.

Arkadiusz Dymalski – trener, coach, menedżer projektów. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołem oraz metodach oceny i rozwoju kompetencji. Zaangażowany w tworzenie i realizację kilku regionalnych projektów rozwojowych, m.in. InnoBiznes, Akademia Doskonałości, Adrenalina Biznesu. Wieloletni konsultant SHL, wcześniej Talent Manager i Doradca ds. Rozwoju Kadr w Kredyt Banku. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Martyna Markiewicz (ur. 1983), całe życie związana z Wielkopolską (Szamocin, Turek, Poznań), studiowała Europeistykę na UAM. Wielokrotnie współpracowała z Ochotniczymi Hufcami Pracy przy realizacji różnych projektów. Od kilku lat zafascynowana tematyką trzeciego sektora oraz praw człowieka. Działa w Amnesty International jako trenerka (prowadzi warsztaty z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji,sprawiedliwego handlu etc). W stowarzyszeniu pracuje od września 2007, koordynuje wszelkiego rodzaju warsztaty, projekt „Wolontariat z MOPR”, dba też o kontakty zagraniczne i żeńskie „końcówki”, mimo że nie jest radykalną feministką:)

Anna Klingsporn – socjolożka od lat związana z III sektorem, zainteresowana problematyką organizacji pozarządowych. Uczestniczka i realizatorka projektów trzeciosektorowych, prowadzi szkolenia z zakresu równouprawnienia, tolerancji, problematyki III sektora. Członkini grupy projektowej „III SEKTOR DROGĄ DO KARIERY”

Jacek Janicki – ekspert ds. rozwoju osobistego, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, specj. doradztwo psychospołeczne. Prezes Fundacji Aktywności Lokalnej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju kariery, opracowywania ścieżki rozwoju i współpracy w grupie dla młodzieży i dorosłych. Uprawnienia do prowadzenia testów i analiz predyspozycji zawodowych i osobowościowych, m.in. metodą Achtnich’a z wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego, badanie motywacji, badanie roli w zespole, badanie asertywności. Doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa zawodowego i personalnego (grupowego i indywidualnego) dla młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przykładowe zagadnienia: komunikacja interpersonalna, mowa ciała, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z konfliktami, asertywność, umiejętności negocjacji, rola w zespole, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowywanie CV.
Certyfikat koordynatora pracy wolontariuszy wydany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu. Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na doradztwo zawodowe dla młodzieży.
Ważniejsze projekty: Doradztwo zawodowe dla młodzieży w ramach projektu „Miejsca pracy w sektorze kultury”, w tym dla osób niepełnosprawnych – finansowanie Phare 2003 „Rozwój Zasobów Ludzkich”, realizacja WYG International IMC Polska — Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Poznań, 2006). Roczne doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe (warsztaty) – dla osób o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach Projektu „Chcę, mogę pracować. Wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy” finansowanego w ramach Działanie 1.4 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (2006-2007). Prowadzenie zajęć oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży z zakresu planowania własnego rozwoju w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Liderów Lokalnych” finansowanego z Rządowego Programu — Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2006). Ponadto twórca muzyki elektronicznej, m.in. grupy Lhama Temple, Ventylator, realizacja ścieżki dźwiękowej do filmu „Że życie ma sens”, muzyka na potrzeby spotów radiowych i tv.