ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2011 Z DNIA 07.03.2011r.

 

Zamawiający:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna

Związek Organizacji Pozarządowych

61-760 Poznań, ul. Szewska 9

NIP: 778-11-27-985 KRS 0000078889

e-mail: biuro@wrk.org.pl
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie w prasie w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 79970000-4 Usługi publikacji

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Typ Reklamy:

– Typ reklamy: Tekst + Obrazki- Logo

– Rozmiar reklamy: min. 11 cm x 11 cm lub większe (np. ½ strony, ¾, cała strona)

– Częstotliwość: 4 emisje

Termin wykonania zamówienia: 4 emisje ogłoszeń wykonanych do 31.12.2011

 

Kryterium wyboru oferty:

cena – 70 % w systemie zero jedynkowym: oferty mieszczące się w kwotach założonych w projekcie otrzymają maksymalną liczbę punktów, oferty o cenie przewyższającej kwoty założone w projekcie otrzymają 0 punktów.

– termin płatności – 10%

– nakład gazety w dniu kiedy ma się ukazać ogłoszenie – 20%

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Biuro projektodawcy: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, 61-760 Poznań, ul. Staszica 10/1 lub e-mail: biuro@wrk.org.pl
w terminie do 21 marca 2011 r. do godz. 11:00.

 

Informacje dodatkowe

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający składając ofertę automatycznie deklaruje spełnienie wszystkich kryteriów. Jeżeli Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oferta zostanie odrzucona z powodów formalnych.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Joanna Durczewska, asystentka koordynatora projektu, e-mail: biuro@wrk.org.pl

 

Informacje o wyborze oferty:

Zamawiający powiadomi oferentów, którzy przedłożyli swoje oferty o wynikach wyboru
w terminie do 21 marca br. do godz. 16:00 mailowo lub telefonicznie.

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego