Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009

Profesjonalnie i skutecznie – wzmacnianie organizacji pozarządowych w Wielkopolsce

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania na adres: rekrutacja@wrk.org.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2009 roku.

Wybrane 16 organizacje przejdą przez następujące etapy projektu:

1. Specjalistyczna ścieżka edukacyjna – „Management Pozarządowy” Management Pozarządowy:
– Elementarz projektowy – jak napisać dobry projekt – 2 dni
– Zarządzenie organizacją: tworzenie strategii krótko i długofalowych – 3dni
– Zarządzanie portfelem projektu – jak wydawać przyznaną dotację, by nie zbankrutować: finansowanie i zarządzanie wkładem własnym w projekcie, monitoring wydatków – 2 dni
– Prawo w NGO – 2 dni

Organizacja sama będzie typowała uczestników szkoleń – w zależności od tematyki szkolenia wydelegowaną osoba może być księgowy/a, specjalista ds. tworzenia projektów, dyrektor /ka biura itd.

2. Identyfikacja silnych i słabych stron 16 organizacji – analiza potencjału rozwojowego.

Wszystkie szesnaście organizacji, które przejdą etap rekrutacji zostanie podanych szczegółowej analizie wewnętrznego potencjału rozwojowego organizacji. Przeszkoleni pod tym kątem doradcy WRK dokonają analizy silnych i słabych stron organizacji.

Wynikiem analizy będzie zindywidualizowany raport diagnostyczny potencjału rozwojowego każdej z 16 organizacji. Ujęty zostanie w nim opis bieżącej sytuacji organizacji, identyfikacja silnych i słabych stron – określenie pól ryzyka i potencjału. Raporty zawrą również rekomendacje dotyczące sugerowanych zmian.

3. Wzmacnianie wewnętrznego potencjału organizacji.

Organizacjom zaproponowanych zostanie 8 zakresów tematycznych, z których większością głosów wybranych zostanie 5 zakresów uznanych przez organizacje za najistotniejsze w ich codziennej pracy.

4. Wdrażanie zmian i tworzenie wewnętrznych procedur jakości funkcjonowania organizacji.

Po etapie analizy potencjału rozwojowego następuje etap wdrażania – konsekwentne wprowadzanie sugerowanych w raporcie zmian w organizacjach.Doradcy sporządzą dla każdej organizacji z osobna listę proponowanych zmian i przedstawią ją zarządom/pracownikom/działaczom poszczególnych organizacji. Glos decydujący o tym, jakie zmiany będą wprowadzone i w jakiej kolejności należy do organizacji, gdyż bardzo ważna jest w tym przypadku akceptacja proponowanej zmiany.