W załączeniu przdkładam Państwu do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

oraz

ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag. Termin upływa w dniu 20 marca br.

Ewentualne uwagi proszę przesyłać mailem na adres: biuro@wrk.org.pl

Pliki zob. TU