Zapraszamy organizacje pozarządowe z Wielkopolski do członkostwa w WRK ZOP i udziału
w projekcie
„Silni i samorządni – wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych”

Współpraca organizacji pozarządowych ze sobą to wciąż pole nieodkrytych możliwości. Czy potrafimy osiągać wspólne cele jako środowisko? Czy potrafimy reprezentować swoje interesy? Czy potrafimy ze sobą współpracować jako NGO’sy?

Jeśli

 • jesteś zainteresowany włączeniem się do sieci NGO tworzonej przez Wielkopolska Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych….
 • Tobie jako liderowi, pracownikowi, członkowi, działaczowi, wolontariuszowi bliska jest idea sieciowania i wspólnego działania na rzecz sektora i grup, które reprezentujesz….
 • chcesz wzmocnić swoją organizację w obszarze zarządzania, rzecznictwa, relacji z otoczeniem…

Nie czekaj – zgłoś siebie i swoją organizację!
Zdobądź wiedzę, kontakty i wsparcie.
Włącz się do sieci i buduj z nami sektor obywatelski w Wielkopolsce.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI TO:

 • szkolenia z zakresu standaryzacji, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zespołu pracowniczego  i coachingu
 • udział w cykl szkoleniowym „Wielkopolski rzecznik NGO” (KPA, dostęp do informacji publicznej, sztuka przemówień, metody i techniki konsultacji społecznych, działania rzecznicze)
 • utworzenie strony internetowej
 • przygotowanie materiałów graficznych – otrzymasz od nas wzór ulotki, plakatu i wizytówki Twojej organizacji
 • wydruk ulotek i plakatów organizacji członkowskich
 • ogłoszenia w prasie nt. działań zrzeszonych organizacji
 • budowa silnej reprezentacji organizacji społecznych na terenie województwa wielkopolskiego w oparciu o zasady partnerstwa, wzajemnego wsparcia, zaufania i otwartej komunikacji członków sieci WRK ZOP
 • wsparcie infrastrukturalne:
 1. rozdysponowanie sprzętu komputerowego: 4 laptopy
 2. wynajem rzutnika multimedialnego
 3. wynajem sprzętu do przeprowadzenia telekonferencji
 4. przekazanie 20 tablic flipchart

Warunki udziału w projekcie:
Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski, które zostaną członkami sieci WRK ZOP.  Dokumenty rekrutacyjne oraz deklaracja członkowska są dostępne niżej oraz u Twojego koordynatora powiatowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

PROJEKT REALIZOWANY W LATACH 2014-2015

Załączniki:

Deklaracja członkowska WRK ZOP

Lider projektu
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP)

WRK ZOP jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jest największym i jedynym ogólnopozarządowym związkiem w Wielkopolsce. Od lat działa na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora, inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw, rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej, wzmocnienia postaw obywatelskich, współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora. WKR ZOP inspiruje do działań, szkoli, doradza, animuje, wspierając zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.
www.wrk.org.pl

Partnerzy
Firma Instytut HR powstała w 2005 roku. Założycielem i opiekunem merytorycznym większości projektów jest Ewa Gordziej – Niewczyk, psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR. Firma była partnerem i podwykonawcą w licznych projektach szkoleniowych i doradczych w zakresie umiejętności interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie. Doradza zarządom i managerom, realizuje autorski program audytu personalnego oraz badania klimatu w organizacjach. Ewa Gordziej – Niewczyk jest współautorką innowacyjnych projektów z zakresu edukacji,  dialogu społecznego, standaryzacji pracy NGO i JST oraz kontraktowania usług społecznych.
www.instytut-hr.pl

Fundację Aktywności Lokalnej powołano w 2007 r. w celu wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Od początku istnienia FAL dynamicznie rozwija działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w prowadzeniu zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty i zawodowy) w oparciu m.in. o zasady empowerment, równość szans, rozwoju lokalnego. Posiada ekspertów w tematyce work-life balance tj. godzenia życia zawodowego  z prywatnym i współpracy międzysektorowej.
www.fal.org.pl

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka powstał na początku 2014 r., z organizacji wywodzących się z „Barki” i innych organizacji, które dzieliły wspólną wizję i misję. W wyniku porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.  Swój cel Sieć realizuje przez m.in zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń, wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania.
www.siecbarka.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poko-ue-efs-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego