Poznań 14.01.2011

Zapytanie ofertowe nr 1/2011

1. Zamawiający:
WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA

Związek Organizacji Pozarządowych

61-760 Poznań, ul. Szewska 9

Tel. 61 8630930, 61 6232145

fax. 61 8530930

NIP: 778-11-27-985 KRS: 0000078889

e-mail : biuro@wrk.org.pl
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa prawno–obywatelskiego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV 79140000-7.

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Porady prawno–obywatelskie świadczone będą na rzecz mieszkańców Województwa Wielkopolskiego przez okres 3 lat z zakresu prawa administracyjnego, karnego oraz cywilnego, w ramach projektu realizowanego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych pn. „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Porady będą świadczone w Poznaniu i w Brodnicy.

3. Termin realizacji:
od 1 marca 2011 roku do 30 grudnia 2013

4. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym – w załączeniu

5. Kryteria wyboru oferty:
5.1 Szczegółowe kryteria wyboru oferty wraz z wagą:
– cena – 25%

– specjalizacja w dziedzinie prawa objętej zakresem poradnictwa (za specjalizacje uznaje się co najmniej rozpoczęte studia doktoranckie w dziedzinie prawa lub dorobek naukowy w określonej dziedzinie prawa lub ukończoną aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką lub radcowską)  oraz doświadczenie w pracy ze studentami/tkami nauk prawnych – 55%

a) doświadczenie 20%

b) praca ze studentami 35%

– doświadczenie w zakresie udzielania porad dla osób indywidualnych – 10%

– warunki płatności – 10%

5.2. W wyniku zapytania wybrane zostaną maksymalnie 4 oferty do świadczenia doradztwa w biurach w Poznaniu i w Brodnicy w sposób regularny. O ostatecznej liczbie oferentów świadczących usługi regularne decyduje Zamawiający.

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia z otrzymanych ofert bazy specjalistów gotowych do współpracy w ramach projektu spośród ofert o najwyższej liczbie punktów.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

6.1. Biuro projektodawcy: Wielkopolska Rada koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, 61-760 Poznań, ul. Szewska 9 lub e-mail: biuro@wrk.org.pl w terminie do 25 lutego 2011 r. do godz. 16:00.

6.2 Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Justyna Ochędzan – Koordynator Projektu, tel. 61 8530930, 61 6232145, e-mail: biuro@wrk.org.pl

8. Informacje o wyborze oferty:

Zamawiający powiadomi oferentów, którzy przedłożyli swoje oferty o wynikach wyboru
w terminie do 28.02.2011 roku do godz. 16:00.

Załącznik nr 1

  1. Formularz ofertowy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego