W dniu 24.06. weszły w życie zapisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Tym samym organizacje pozarządowe nabyły nowe możliwości radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19. Wprowadzono m.in. takie rozwiązania jak możliwość otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy czy przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń.

Pożyczka z Funduszy Pracy

Od 25.06.2020 organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o mikropożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli w poprzednim roku bilansowym organizacja miała przychód niższy niż 100 000 zł.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 5 tys. zł i nie może przekroczyć 10% przychodu za ostatni rok bilansowy.

Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość umorzenia pożyczki pod warunkiem prowadzenia organizacji przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Nie jest też wymagane składanie wnioski o umorzenie (art. 77 pkt 39). Organizacje, które były wcześniej uprawnione do wnioskowania o pożyczkę również mogą skorzystać z tego prawa.
Pożyczki udzielane będą z Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę podmiotu.

Na mocy USTAWY z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzono następujące zapisy:

Art. 15zzda. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2. Wniosek o pożyczkę podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, który składa wniosek o pożyczkę, nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę podmiot w formie oświadczenia przedstawia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.
4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że podmiot ten prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.
9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

Jeśli kadencja organów fundacji czy stowarzyszenia mija w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Kadencja może zostać przedłużona do czasu wyboru organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Art. 27 i art. 28 Tarczy 4.0).