You are currently viewing Ustawa o ekonomii społecznej. Alert obywatelski!

Przedstawiciele organizacji obywatelskich wyrażają głęboki niepokój wynikający z konsekwencji, jakie niosą dla III sektora zapisy projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Jeśli go podzielasz, dołącz swój podpis!

Propozycje zawarte w przedstawionym projekcie ustawy w sposób znaczący INGERUJĄ w dotychczas wypracowane mechanizmy współpracy między sektorem obywatelskim a jednostkami administracji publicznej, a szczególnie samorządu terytorialnego w obszarze pożytku publicznego, m.in. poprzez wprowadzenie nieznanych, preferencyjnych trybów będących konkurencją dla systemu pożytku publicznego. Przepisy ustawy sformułowane w ten sposób mogą doprowadzić do zniszczenia blisko 20 lat współpracy w obszarze pożytku publicznego, a dla większości organizacji pozarządowych w naszym kraju mogą stanowić koniec dotychczas znanej, instytucjonalnej współpracy finansowej z lokalnym samorządem.

Ponadto proponowane w treści ustawy zapisy mogą w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na dotychczas stosowane tryby zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wynikającym z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konsekwencji mogą doprowadzić do ich destrukcji. Niezwykle ważną kwestią jest brak jasnego rozróżnienia zależności pomiędzy konkursami z obszaru pożytku publicznego, a nowymi formami zlecania usług społecznych, co rodzi niebezpieczeństwo, że ulegną znacznemu zmniejszeniu środki na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w samorządach.

Zaproponowane w ustawie kompetencje administracyjne mogą stworzyć chaos decyzyjny, a także uznaniowość organów administracji, co może się stać znaczącym czynnikiem blokującym rozwój ekonomii społecznej w naszym kraju.

Istotną kwestią jest również sama DEFINICJA przedsiębiorstwa społecznego, która powinna być uproszczona oraz bliższa europejskim wytycznym w zakresie cech spełnianych przez przedsiębiorstwa społeczne. Konieczność zatrudniania, co najmniej 3 osób, wskazana w definicji, stanowi realną BARIERĘ dla niezetatyzowanych NGO i stawia je na marginesie finansowego systemu wsparcia na inwestycje i tworzenie miejsc pracy.

Apelujemy zatem do Pani Minister o pilne podjęcie działań, które rozpoczną realną debatę nad proponowanymi  zapisami ustawy. Zwracamy również uwagę Pani Minister na bardzo wąski krąg podmiotów włączonych w proces powstawania tego projektu ustawy i zupełne pominięcie w nim sektora obywatelskiego oraz jego reprezentacji.

Mając na uwadze przedstawione uwagi i wątpliwości do projektu ustawy wnosimy o wydłużenie terminu konsultacji oraz o znaczące przeformułowanie zapisów ustawy. Liczymy też, że nowe propozycje będą wynikały z partycypacyjnego uczestnictwa interesariuszy, nie tylko na etapie konsultacji projektu przepisów, ale także na etapie tworzenia podstawowych założeń nowej propozycji ustawy uwzględniając cały sektor ekonomii społecznej, a nie tylko jego wybranych interesariuszy i nieliczne środowiska.

Inicjatorzy alertu pozostają do dyspozycji Pani Minister, w gotowości do pracy na rzecz rozwiązań nowoczesnych, europejskich i solidarnych przepisów dotyczących ekonomii społecznej uwzględniających 18 lat doświadczeń w tworzeniu i realizacji mechanizmów współpracy samorządów lokalnych z organizacjami obywatelskimi.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP,

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,

Fundacja trzeci.org

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych,

Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO,

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Federacja Mazowia,

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych,

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS”,

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,

Justyna Ochędzan, członkini, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

Maciej Kunysz, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

POPRZYJ APEL I DOPISZ WASZĄ ORGANIZACJĘ DO SYGNATARIUSZY ALERTU: https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-ekonomii-spolecznej-alert-obywatelski 

TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA