Podczas posiedzenia krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dn. 2.07.2019 r. przyjęto uchwały przygotowane podczas prac zespołów problemowych Rady w sprawach:
• pozytywnej opinii „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
• apelu o wyszczególnienia organizacji obywatelskich (niekomercyjnych, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jako trzeciego rodzaju podmiotów realizujących Programy Operacyjne obok podmiotów publicznych oraz komercyjnych.
Chodzi o określenie warunków w Programach Operacyjnych stosownych do możliwości sektora pozarządowego, a nie podłączanie organizacji pod warunki przygotowane dla podmiotów komercyjnych lub publicznych;
• wzmocnienia potencjału partnerów społecznych biorących udział w programowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji programów operacyjnych na lata 2021-2027 ze środków pomocy technicznej;
• apelu zwiększenia środków na programy realizowane przez NIW (szczególnie FIO oraz PROO);
• pozytywnej opinii zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie inicjatywy utworzenia Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem z rekomendacjami:
1) ujęcia w składzie powstającej Rady przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich ciał dialogu,
2) włączenia do Rady przedstawicieli ministerstw, w których kompetencjach znajdują się działania obejmujące młodzież, np. MRPiPS, MSiT, MKiDN,
3) wprowadzenia limitu wieku dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych,
4) rozważenie systemu rotacyjnego członkostwa w Radzie (np. ze zmianą połowy składu Rady w połowie kadencji);
• rekomendacji jednoznacznego uregulowania w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, że środki gromadzone na indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) mają mieć charakter prywatny i możliwe będzie ich dziedziczenie, a także w sprawie przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej dla członków OFE wraz z wnioskiem o wydłużenie o 3 miesiące okresu przekazywania informacji do ZUS w sprawie wyboru przez członków OFE co dalej ze zgromadzonymi dotychczas środkami, a także aby opłata przekształceniowa była pobierana dopiero w momencie wypłacania środków;
• pozytywnej opinii rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020;
• pozytywnej opinii ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
• włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
1) asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji,
2) asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia,
3) asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie czynności porządkowych,
4) wspierania osoby starszej mieszkającej samotnie,
5) tworzenia planu aktywizacji osoby starszej.

Ponadto Rada przyjęła informację z zespołów problemowych i dyskutowała o projektach uchwał, które skierowane zostały do głosowania obiegowego mailowo w sprawach:
• negatywnej opinii rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego;
• pozytywnej opinii rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
• pozytywnej opinii ustawy o zatrudnieniu wspomaganym z 30-stronicową listą uwag.
Projekt ustawy wzbudza duże kontrowersje, gdyż z jednej strony jest wyczekiwany przez środowiska organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony zawierający szereg kontrowersyjnych rozwiązań administracyjno-formalnych;
• sprawozdania z Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018;
• pozytywnej opinii Regulaminu konkursu PROO, edycja 2019 – Priorytet 2a, kapitały żelazne;
• pozytywnej opinii Regulaminu konkursu FIO, edycja 2020 – Priorytet 1 z rekomendacjami:
1) podpisania z wyłonionymi operatorami umów jeszcze w 2019 r., aby można było rozpocząć działania z dniem 01.01.2010 r.,
2) zwiększenia środków na regranting wojewódzki aby zawrzeć w projektach działania animacyjne, edukacyjne i promocyjne,
3) uwzględnienia w kryteriach wyboru ofert kryterium premiującego za co najmniej 2-letnie doświadczenie w regrantingu na poziomie wojewódzkim;
• pozytywnej opinii Regulaminu konkursu PROO, edycja 2019 – Priorytet 1b, dotacje na wkłady własne, z kilkoma rekomendacjami doprecyzowującymi warunki otrzymania dotacji.
• wydłużenia czasu konsultacji ogłoszonych przez MRPiPS koncepcji dotyczących ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027 do 30 września 2019 r.

Podczas obrad przedstawiono także informacje nt.:

dotychczasowych prac Zespołu ds. rozwoju dialogu obywatelskiego nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego,
koncepcji i kierunków zmian Regulaminu RDPP, utworzenia portalu dla organizacji senioralnych.