zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności

Dotyczy: Wynajmu sal szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „I ty możesz być przedsiębiorcą społecznym” WRK ZOP zaprasza do złożenia oferty na wynajem sal szkoleniowych od lutego do marca 2010r.

Wymagania obligatoryjne, jakie musi spełniać Wykonawca:

– sala szkoleniowa dla 10 osób.

Oferta powinna zawierać:

– kalkulację ceny za godzinę wynajmu sali szkoleniowej

W przypadku Firmy, której siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem odpowiednika dokumentu/ dokumentów wystawionych zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez firmę odpowiadającą na zaproszenie.

Odpowiedź na powyższą ofertę należy przesłać do dnia 29.01.2010 do godz. 14:00 na adres e-mail: biuro@wrk.org.pl, jacek.sanko@wrk.org.pl, anna.klingsporn@wrk.org.pl justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl, doręczyć osobiście do siedziby WRK ZOP.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lokalizacja sal 25 %
Możliwości techniczne sal 25 %
Cena 50%