Rozdział I

Postanowienie ogólne

§1

Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych jest dobrowolnym i samorządnym Związkiem Stowarzyszeń, prowadzący działalność pożytku publicznego, w dalszej części statutu zwanym Związkiem.

§2

Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§3

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej, a siedzibą władz miasto Poznań.

Działalność Związku prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

§4

Związek działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§5

Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i związków o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§6

Związek ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

Związek może używać pieczęci, odznak i sztandaru z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza prowadzona może być jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Związku; Dochód z działalności gospodarczej Związku, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§8

Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§9

Celem Związku jest inicjowanie i koordynacja działań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce, realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia, ich jednostki i członków prawnych. Związek inicjuje, wspiera i koordynuje szczególnie te działania, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu i zjawiskom patologii społecznej oraz promuje aktywność społeczną w sektorze socjalnym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, prozdrowotnym i rozwoju lokalnego, w ramach polityki państwa.

§10

Powyższe cele realizowane są poprzez:

1.Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych, zasobów rzeczowych i patronów dla inicjatyw realizowanych przez Związek i/lub jego członków.

2.Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć i projektów w zakresie socjalnym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, prozdrowotnym i rozwoju lokalnego.

3.Prowadzenie poradnictwa, konsultacji i udzielanie informacji w zakresie działalności socjalnym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, prozdrowotnym i rozwoju lokalnego.

4.Prowadzenie szkoleń, treningów, innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie socjalnym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, prozdrowotnym i rozwoju lokalnego.

5.Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej

6.Inicjowanie i prowadzenie działań służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia

8.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

9.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz równości i tolerancji mniejszości narodowych, społecznych, kulturowych oraz upowszechnianie równości płci.

10.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

11.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

13.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

14.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

15.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

16.Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

17.Inicjowanie i rozwijanie współpracy międzysektorowej i wewnątrzsektorowej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

18.Inicjowanie i rozwijanie sieci współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej

Rozdział III

Członkowie

§11

Członkowie Związku dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§12

Członkami Związku są:

1. Członkowie zwyczajni – stowarzyszenia oraz inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych, popierające cele Związku, które złożą pisemną deklarację członkowską:

a) stowarzyszenia i organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i pomocą społeczną,

b) organizacje pozarządowe,

c) instytucje, ośrodki i placówki zajmujące się niesieniem pomocy ludziom jej potrzebującym.

2. Członkowie wspierający – inne osoby prawne deklarujące wszechstronną pomoc na rzecz Związku, które złożą oświadczenie woli. Rodzaj i formę wsparcia członkowie wspierający ustalają z zarządem Związku.

Przynależność do Związku nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§13

Osoba prawna działa wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§14

Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w §12 niniejszego Statutu.

§15

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1.czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,

2.prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Związku,

3.prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Związek,

4.prawo do odwoływania się do Walnego Zebrania Członków, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji,

5.prawo korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Związku,

6.prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Związek.

Członek Związku ma obowiązek:

1.swoimi działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Związku,

2.dbać o jego dobre imię,

3.popierać i czynnie realizować cele Związku,

4.przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

5.terminowo opłacać składki członkowskie.

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw zapisanych w §15 ust. 1 pkt. 1.

§16

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1.likwidacji osoby prawnej,

2.wystąpienia członka ze Związku,

3.skreślenia z listy członków Związku,

4.wykluczenia członka ze Związku.

Zamiar wystąpienia członka ze Związku winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

Skreślenie z listy członków Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

1.nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,

2.utraty osobowości prawnej przez członka.

Wykluczenie członka ze Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

1.nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

2.działania na szkodę Związku.

Rozdział IV

Władze Związku

§17

Władzami Związku są:

1.Walne Zebranie Członków

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

§18

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów z tym, że jeden członek może przedstawić nie więcej jak dwóch kandydatów do władz.

Członek zwyczajny nie może odwołać przed upływem kadencji , swojego przedstawiciela , który został wybrany do władz Związku.

§19

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.

Walne Zebranie Członków

§20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Związku oraz osoby zaproszone. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd – sprawozdawcze raz na rok, sprawozdawczo – wyborcze raz na 5 lat.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1.z własnej inicjatywy,

2.na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3.na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Związku powinno odbywać się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody 2/3 zebranych.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.uchwalenie statutu i zmian w statucie Związku,

2.ustalenie głównych kierunków działania Związku na okres kadencji,

3.rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4.ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,

5.wybór i odwołanie władz Związku,

6.udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

7.uchwalenie regulaminów władz Związku oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,

8.rozpatrywanie odwołań członków Związku,

9.podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

10.podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do innych organizacji lub spółek,

11.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,

12.podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,

13.ustalanie wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich,

14.powołanie Biura Związku.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

W razie braku quorum określonego §19 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany oraz odwołania przed upływem kadencji władz Związku podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

Członkom wybranym do władz Związku nie ogranicza się, w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

Zarząd

§21

Zarząd Związku składa się z 4 do 8 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach.

W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2 Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1 /2 składu.

Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwal Walnego Zebrania.

Do zakresu działań Zarządu w szczególności należy:

1.zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

2.opracowywanie planów i programów działalności Związku oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,

3.realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,

5.prowadzenie ewidencji członków Związku,

6.zarządzanie majątkiem Związku i dysponowanie jego funduszami,

7.reprezentowanie Związku na zewnątrz,

8.powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,

9.składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

10.zatrudnienie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie Członków oraz innych pracowników,

11.nadzór nad wykonaniem woli darczyńców i ofiarodawców zgodnej ze statutem Związku.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Związku, prezes może podejmować stosowne decyzje.

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

Komisja Rewizyjna

§22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca jednocześnie Członkiem Zarządu Związku, osoba pozostająca z Członkiem Zarządu Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia a także osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Związku, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, powołania w skład Zarządu Związku lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6-ciu miesięcy mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

– nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

– opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Związku i przedstawianie swojej opinii Walnemu Zebraniu Członków,

– przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

– powoływanie biegłych i ekspertów w zakresie kontrolowanych spraw.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Związku złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie jednak nie wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (opublikowanej w Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 roku z późniejszymi zmianami).

Rozdział V

Biuro Związku

§23

Biuro Związku powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Związku.

Biuro Związku powoływane jest w celu prowadzenia działalności promocyjno – informacyjnej, szkoleniowej oraz poradnictwa prawnego.

W zakresie działania Biura jest także prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma jak również organizowanie imprez i zbiórek o charakterze charytatywnym i każdej innej zleconej przez Zarząd.

W zakresie działania Biura jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami krajowymi i zagranicznymi.

Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Związku.

§24

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku upoważniony jest prezes lub wiceprezes działający łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem.

Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Związku w granicach zwykłego zarządu.

Zabrania się:

1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków Związku, członków organów lub pracowników Związku oraz osób, z którymi pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.przekazywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

4.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie organów Związku lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Majątek Związku

§25

Źródłami powstania majątku Związku są:

1.składki członkowskie,

2.dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Związku,

3.dotacje i subwencje,

4.darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

5.dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,

6.dochody z ofiarności publicznej.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą by na konto Związku i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

Rozdział VII

Rozwiązywanie i likwidacja Związku

§26

Likwidacja Związku następuje w razie:

1.podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

2.wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Związku.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Związku może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

Majątek z likwidowanego Związku przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

Likwidatorami Związku są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

Koszty likwidacji, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Związku.

Postanowienie końcowe

§27

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§28

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Związku lub zmian w statucie.

Dodaj komentarz