• Post category:Polecane

Klauzula informacyjna dla uczestników działań Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stowarzyszenie pn. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 630337884, NIP: 7781127985 dalej jako: „Administrator”). Jednocześnie informujemy, iż:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29;
 • Kontakt z w sprawie danych osobowych i ich przetwarzania: iod@wrk.org.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.
 • Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani Dane wyłącznie przez okres 10 lat bądź dłużej, jeżeli zostanie to zarządzone przez instytucję lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń;
 • Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w działaniach projektowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji działań.

 1. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii przez stowarzyszenie pn. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 630337884, NIP: 7781127985 (dalej jako: „Stowarzyszenie”) – na zasadach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zostaje udzielona bezterminowo. Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i obejmuje:
 2. rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym rozpowszechnianie wizerunku na: plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych Stowarzyszenia, na portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube), materiałach wewnętrznych Stowarzyszenia, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci Internet,
 3. obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graficznymi, umieszczenie w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia w dowolnej formie oraz powielanie materiałów reklamowych i promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.

Jednocześnie oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższej zgody nie będzie obejmowało już wydrukowanych lub opublikowanych papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych lub opublikowanych.

III. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od stowarzyszenia pn. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Bukowskiej 27/29, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadający REGON: 630337884, NIP: 7781127985, na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Podpis jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas działaniach oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną.