Poznań, 19.04.2019

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna

Związek Organizacji Pozarządowych

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/SP/2019

dotyczące desk research gotowych rozwiązań dotyczących programów podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym

w ramach projektu „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Prawo Zamówień Publicznych)

 1. Zamawiający: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 2. Przedmiot zamówienia:

– desk research gotowych rozwiązań dotyczących programów podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

– opracowanie raportu syntetyzującego wyniki badań, wnioski i rekomendacje

 1. Okres realizacji zamówienia: do 15.06.2019
 2. Kryteria dostępu:

a) Zamawiający dopuszcza do udziału w procedurze Wykonawców świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło/zlecenie) jak i firmy rozliczające się na podstawie faktur.

b) Wykonawca musi spełniać następujące wymogi:

  • Wykonawca realizujący zlecenie musi posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania zlecenia.
  • Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne. Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usług

5. W skład skalkulowanej w złotych polskich stawki uwzględnić należy:

 • wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego a także składkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku Wykonawców nie będących przedsiębiorcami
 • koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu, koszty wydruków, wysyłki, telefonów.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z dopiskiem „Rozeznanie rynku – desk research” lub wysłać na adres e-mail: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl.

b) termin składania ofert cenowych upływa dnia 26.04.2019

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Justyna K. Ochędzan

Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających
z niniejszego zapytania o cenę jako poufne.

Niniejsze zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku nie stanowi zobowiązania Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu do zawarcia umowy.

Formularz zapytania o cene – desk research

Treść zapytania o cenę